Reklamační řád

 

 • Prodávající odpovídá za vady, které má prodávané zboží při převzetí kupujícím.
 • Na veškeré prodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.
 • Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným a nešetrným zacházením s výrobkem nebo jeho opotřebením a tudíž za ně prodávající nenese zodpovědnost.
 • Záruční doba na provedené opravy je tři měsíce. Záruka se nevztahuje na díly a součástky, které nebyly předmětem opravy.
 • U brýlí, pouzder a jiného zakoupeného sortimentu nahrazuje záruční list zakázková karta nebo účtenka.
 • Záruční doba začíná převzetím výrobku kupujícím.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.
 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku. Totéž platí dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
 • U oprav má zhotovitel právo upozornit objednatele na vadnost nebo nevhodnost věci, která má být opravena, případně opravu odmítnout.

Jsme tu stále pro vás

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 oznamujeme, že

 budeme mít naši oční optiku nadále otevřenou v nezměněné otevírací době.

Případné změny, budou zveřejněny opět zde, proto sledujte naše webové stránky.

Těšíme se vaši návštěvu.