Reklamační řád

 

 • Prodávající odpovídá za vady, které má prodávané zboží při převzetí kupujícím.
 • Na veškeré prodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.
 • Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným a nešetrným zacházením s výrobkem nebo jeho opotřebením a tudíž za ně prodávající nenese zodpovědnost.
 • Záruční doba na provedené opravy je tři měsíce. Záruka se nevztahuje na díly a součástky, které nebyly předmětem opravy.
 • U brýlí, pouzder a jiného zakoupeného sortimentu nahrazuje záruční list zakázková karta nebo účtenka.
 • Záruční doba začíná převzetím výrobku kupujícím.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.
 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku. Totéž platí dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
 • U oprav má zhotovitel právo upozornit objednatele na vadnost nebo nevhodnost věci, která má být opravena, případně opravu odmítnout.